Historie pískovny

 

Vznik pískovny ve Velkém Březně – Valtířově se datuje již z doby na přelomu 19. a 20. století. Doprava tehdy nebyla příliš rozvinutá a zajišťovaly ji spíše povozy místních sedláků. Současně nastal rozmach obcí Velkého Března, Valtířova a celého okolí, spočívající ve výstavbě domků, domů, zemědělských usedlostí a různých provozoven. S ohledem na tato fakta docházelo k využívání místních ložisek surovin, především písku, kameniva a cihlářské hlíny. Tak v obci vznikly dvě cihelny, několik lokálních kamenolomů znělce a několik pískoven, z nichž největší byla právě ve Valtířově, kde se nacházela ložiska jak štěrkopísku, tak i ložiska kopaného písku.

V 60. letech pískovnu ve Valtířově obhospodařoval OSP Ústí n. L. a v 90. letech PSÚ Ústí n. L. Koncem 90. let zde limity těžby byly vyčerpány a těžba byla ukončena. Celý areál této již bývalé pískovny se stal vlastnictvím obce Velké Březno. Bezprostředně vedle pískovny se nachází zdroj pitné vody, který je využíván k zásobování pitnou vodou jak domácnostní, tak ostatních odběratelů.

Obec zde chtěla původně realizovat přírodní vodní plochu, k čemuž zajistila celou fázi přípravy včetně finančního zabezpečení. Projekt řešil jednak zamezení plošné eroze břehů okolo pískovny, a také zkvalitnění vzhledu celé lokality, jelikož těžba byla ukončena bez žádoucí následné rekultivace. Tento projekt nebyl realizován zejména vzhledem k nesouhlasnému stanovisku AOPK a ÚP Mze ČR.

 

Pískovna leží v těsném sousedství centra obce Valtířov. Zástavba Valtířova je tvořena úzkými uličkami bez centrálního veřejného prostoru pro relaxaci místních obyvatel

 

V roce 2007 vznikl z podnětu občanů Valtířova záměr vybudovat na ploše vytěžené pískovny sportovně relaxační areál.

První studii předložil na veřejném setkání občanů p. Navara – místní občan.

Obec zajistila projekt a územní rozhodnutí a v roce 2008 požádala o dotaci z ROP které nebylo vyhověno.

V roce 2009 požádala znovu o dotaci tentokráte z Regionálního operačního programu Severozápad a tentokráte byla úspěšná.

 

Projekt má 9 partnerů:

Základní škola Velké Březno

Mateřská škola Velké Březno

Praktická škola Velké Březno (od 1. 9. 2010 sloučena se Základní školou Velké Březno, proto byl do projektu přizván nový partner, a to občanské sdružení VoHoS)

Občanské sdružení - ženy Velkého března a Valtířova

TJ Spartak Valtířov

FK Jiskra Velké Březno

Mikroregion Velkobřezensko

TJ Svah Všebořice

ZOO Ústí n.L.

 

Počátkem roku 2010 byly zahájeny stavební práce – vybraný dodavatel fi Ravel spol s r. o. Textilní 191/1, Ústí n.L.

 

  • V sobotu 25. září 2010 byl areál slavnostně otevřen.

A nyní čeká již jen na své první návštěvníky a akce, které Obec Velké Březno v úzké spolupráci s partnery projektu připraví. O těchto akcích Vás budeme na těchto stránkách informovat.